Bright Thought: Tháng 9

Bright Thought: Tháng 9

Screen Shot 2017-09-17 at 16.54.40.png

“Vào một lúc nào đó, mọi thứ đều có thể trở thành kỷ niệm”

“Vào một lúc nào đó,

mọi thứ đều có thể trở thành kỷ niệm”

Bright tháng 9: "Tết Trung Thu Memories"

Bright tháng 9: "Tết Trung Thu Memories"

Fusion Maia: khi giá trị tinh thần được coi trọng

Fusion Maia: khi giá trị tinh thần được coi trọng